محله قدیمی آلاشت- 8559
Norman Atashbar
03 فروردین 1393

محله قدیمی آلاشت 

ایران - مازندران - آلاشت ۱۸ کیلومترىزیرآب، منطقه سوادکوه