مناره مسجد سین- 999
Nima Daneshvar
21 تیر 1393

مناره مسجد سین 

ایران - اصفهان - شاهین شهر قریه سین از روستاهای بخش برخوار است که در ۶ کیلومتری شمال گز

میراث فرهنگی اصفهان

x