مناره مسجد سین- 998
Omid Sakhai
03 اردیبهشت 1393

مناره مسجد سین 

ایران - اصفهان - شاهین شهر قریه سین از روستاهای بخش برخوار است که در ۶ کیلومتری شمال گز

میراث فرهنگی اصفهان

تبلیغات