مدرسه سلیمانیه- 12563
آتنا رادبخش
17 مرداد 1393

مدرسه سلیمانیه 

ایران - اصفهان - اصفهان اصفهان ، در گوشه جنوب غربی مسجد امام (مسجد شاه) مدرسه سلیمانیه

مدرسه مدارس قدیمی مدارس اصفهان مدرسه سلیمانیه