شهشهان- 965
Babak VZ
26 شهریور 1393

شهشهان 

ایران - اصفهان - اصفهان اصفهان ، درمجاورت مسجد جامع اصفهان ودرمحله شهشهان

بقعه ارامگاه میراث فرهنگی اصفهان ارامگاه شهشهان