مسجد جامع- 927
Foad Farshchi
29 اردیبهشت 1393

مسجد جامع 

ایران - اصفهان - اصفهان میدان امام علی ع(سبزه میدان سابق) ،خیابان مجلسی

مسجد مسجد جامع اصفهان