مسجد جامع- 925
پریا کاشفی
04 شهریور 1393

مسجد جامع 

ایران - اصفهان - اصفهان میدان امام علی ع(سبزه میدان سابق) ،خیابان مجلسی

مسجد مسجد جامع اصفهان

تبلیغات