مسجد جامع- 924
فاطمه
15 تیر 1393

مسجد جامع 

ایران - اصفهان - اصفهان میدان امام علی ع(سبزه میدان سابق) ،خیابان مجلسی

مسجد مسجد جامع اصفهان