غار کیجاکچال- 8533
ژاله فخراور
25 خرداد 1393

غار کیجاکچال 

ایران - مازندران - پل سفید ارتفاعات دوآب مشرف به روستای پیت سرا در سوادکوه