کبابی توکالی- 14058
غزاله
04 مرداد 1393

کبابی توکالی 

ایران - تهران - تهران سهرودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عشقباز، نیلوفر

دل و جگر جگر سرا جگرکی کبابی تهران جگرکی تهران