کارخانه اقبال- 736
Mahnaz
16 اسفند 1392

کارخانه اقبال 

ایران - یزد - یزد خیابان شهید مطهری، حد فاصل چهارراه فرهنگیان و میدان آزادی

میراث فرهنگی یزد