برم دلک- 724
Mahnaz
16 اسفند 1392

برم دلک 

ایران - فارس - شیراز از مجسمه سعدی در چهارراه گلستان حدود ۱۱ کیلومتر که به سوی مشرق (جاده کفترک) بعد از قصر ابونصر