تخت کیکاوس- 12142
ریما محسن
16 اردیبهشت 1393

تخت کیکاوس 

ایران - تهران - شهریار ۱۸ کیلومتری شهر شهریار و ۸ کیلومتری ملارد در روستای بیدگنه

تخت کیکاووس چهار طاقی اثار دوران ساسانی

تبلیغات