تپه شغالی- 362
ترلان
07 اردیبهشت 1393

تپه شغالی 

ایران - تهران - ورامین ورامین، دامنه شمال غربی تپه های طبیعی شهر پیشوا

تپه های باستانی دژ تاریخی سفال

تبلیغات