امامزاده عبدالله- 16037
سوسن
31 خرداد 1393

امامزاده عبدالله 

ایران - تهران - ورامین ورامین- مسیر جاده پیشوا- شرق روستای غیاث آّباد

امامزاده در ورامین زیارتگاه