اتاق موزه- 290
Molood Moosavi
23 شهریور 1393

اتاق موزه 

ایران - تهران - تهران داخل محوطه کاخ گلستان، میدان۱۵ خرداد