دریاچه تار- 131
Negin Sadeghi
15 شهریور 1393

دریاچه تار 

ایران - تهران - دماوند میدان فرامه ، آبادی چنارغرب ، جاده معدن، جاده خاکی تار

دریاچه های ایران دریاچه