مرکز خرید گاندی- 112
زیبا امیری پور
14 شهریور 1393

مرکز خرید گاندی 

ایران - تهران - تهران خیابان گاندی، پایین تر از پل همت، مرکز خرید گاندی