مرکز خرید گاندی- 110
جوانه
10 اردیبهشت 1393

مرکز خرید گاندی 

ایران - تهران - تهران خیابان گاندی، پایین تر از پل همت، مرکز خرید گاندی