غار رود افشان- 140
Ghafour Farhangjou
14 اردیبهشت 1393

غار رود افشان 

ایران - تهران - دماوند کیلومتر ۱۰۳ جاده تهران، فیروزکوه، روستای رودافشان

غار غارهای ایران غارهای اطراف تهران

x