غار رود افشان- 139
Pardis Parto
10 تیر 1393

غار رود افشان 

ایران - تهران - دماوند کیلومتر ۱۰۳ جاده تهران، فیروزکوه، روستای رودافشان

غار غارهای ایران غارهای اطراف تهران