موزه ملی پزشکی- 16700
Neda Arjmand
06 مرداد 1393

موزه ملی پزشکی 

ایران - تهران - تهران خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)، انتهای کوچه پارک علم و فناوری

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران