موزه ملی پزشکی- 16699
Maryam Mirashrafi
23 خرداد 1393

موزه ملی پزشکی 

ایران - تهران - تهران خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)، انتهای کوچه پارک علم و فناوری

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران