موزه مرکزی شهدا- 16693
Amin Banitaba
12 شهریور 1393

موزه مرکزی شهدا 

ایران - تهران - تهران خیابان آیت الله طالقانی، نبش خیابان موسوی (فرصت)

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران