موزه مجلس شورای اسلامی- 16686
Ali Fazel
07 اسفند 1392

موزه مجلس شورای اسلامی 

ایران - تهران - تهران ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران