موزه مجلس شورای اسلامی- 16685
Parvin Salami
06 اردیبهشت 1393

موزه مجلس شورای اسلامی 

ایران - تهران - تهران ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران