موزه رجایی- 16812
Hosein Bozorgi
05 خرداد 1393

موزه رجایی 

ایران - تهران - تهران خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، منزل شهید رجایی

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران