موزه رجایی- 16810
Arghavan Sina
07 اردیبهشت 1393

موزه رجایی 

ایران - تهران - تهران خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، منزل شهید رجایی

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران