موزه رجایی- 16809
Linda Bayani
29 فروردین 1393

موزه رجایی 

ایران - تهران - تهران خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، منزل شهید رجایی

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران