باغ گیاه شناسی ملی ایران- 16502
Termeh M
04 اردیبهشت 1393

باغ گیاه شناسی ملی ایران 

ایران - تهران - تهران اتوبان تهران – کرج، خروجی پیکانشهر، خیابان سرو آزاد (بیست متری دوم) ، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران

باغ ایرانی باغ گیاه شناسی باغ ملی باغ موزه