تالار وحدت- 1310
Shahab Tavakoli
12 مرداد 1393

تالار وحدت 

ایران - تهران - تهران انقلاب، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار

تئاتر تالاروحدت