پل چوم- 15130
بیتا مرادی
21 شهریور 1393

پل چوم 

ایران - اصفهان - جوزدان ۶ کیلومترى شرق پُل شهرستان، ۱کیلومتری جاده اصفهان–دشتی

پلهای تاریخی ایران آثار دوران صفویه