ریچارد سوم (در خانه انتظامی)- 14874
مسعود
19 شهریور 1393

ریچارد سوم (در خانه انتظامی) 

ایران - تهران - تهران خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی

نمایش تئاتر موزه خانه موزه استاد عزت الله انتظامی