جشن بزرگ میلاد امام رضا- 13949
مسعود
16 شهریور 1393

جشن بزرگ میلاد امام رضا 

ایران - تهران - تهران خاوران، روبه روی شهرداری منطقه ۱۵، خیابان شهیدبلوچیان

سرای محله هاشم آباد