تئاتر الی و رویاهایش- 13117
مسعود
11 شهریور 1393

تئاتر الی و رویاهایش 

ایران - تهران - تهران خیابان مفتح، ضلع جنوبی ورزشگاه شیرودی، خیابان ورزنده

تالار هنر تئاتر نمایش