“ماضی استمراری” در تئاتر شهر- 9880
مسعود
20 مرداد 1393

“ماضی استمراری” در تئاتر شهر 

ایران - تهران - تهران خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان انقلاب، جنب پارک دانشجو