نمایشگاه «جنگل هول» خامنه زاده- 1885
مسعود
31 اردیبهشت 1393

نمایشگاه «جنگل هول» خامنه زاده 

ایران - تهران - تهران خیابان ظفر شرقی، خیابان ناجی، کوچه فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک ۴۲

گالری محسن جنگل هول تورج خامنه زاده

x