کارتینگ آزادی- 4638
ندا مجیدی
22 تیر 1393

کارتینگ آزادی 

ایران - تهران - تهران دهکده المپیک، مجموعه ورزشی آزادی، پارکینگ شماره ۱۴

کارتینگ بازی تفریح و سرگرمی هیجان