نمایشگاه نقاشی خط "نیمی من و نیمی او"- 1331
مسعود
18 اردیبهشت 1393

نمایشگاه نقاشی خط "نیمی من و نیمی او" 

ایران - تهران - تهران خیابان ظفر، انتهای فرید افشار، بابک شرقی، بن بست بابک، پلاک ۲۹ طبقه دوم

جوادی نسب گالری پنجره

x