"هملت" در تماشاخانه ایرانشهر- 1322
مسعود
18 اردیبهشت 1393

"هملت" در تماشاخانه ایرانشهر 

ایران - تهران - تهران خیابان آیت الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، باغ هنر

هملت ایرانشهر خسروشهراز ارش دادگر شکسپیر تئاتر